Bernhof Ribsskog

Biografi: Skrevet av John H. Stamnes.

 

 • (trykk på bildene for nøyere gjennomsyn)
 • Årbøkene kan bestilles ved å sende ved å velge bestilling på menyen til høyre
 • Innholdet ser du under:
  • Innhold
  • 1 Innledning .................................................................................................................... 1
  • 1.1 Kilder ......................................................................................................................... 5
  • 2 Studiens bakgrunn og problemstillinger ....................................................................... 6
  • 3 Det startet i Flatanger ................................................................................................... 11
  • 3.1 Hva skjedde i Trøndelag og her til lands i siste halvdel av 1800- tallet? .................. 11
  • 3.2 Johannes og Marthas bakgrunn og skolegang ........................................................... 12
  • 3.3 Bureisingsår i Ribsskogen ......................................................................................... 13
  • 3.4 Bernhof Ribsskog blir født ........................................................................................ 15
  • 3.5 Dagliglivet i Ribsskogen ........................................................................................... 16
  • 3.6 De måtte tro på seg selv ............................................................................................. 18
  • 3.7 Heimen som arbeidsplass .......................................................................................... 19
  • 3.8 Skolegang på Lauvsnes og Hilstad ............................................................................ 22
  • 3.9 Foreldrene dør ............................................................................................................ 25
  • 3.10 Personlighet ............................................................................................................ 25
  • 3.11 Ungdomstid ............................................................................................................ 28
  • 4 Lærerskole i Levanger ...................................................................................................... 33
  • 4.1 Hva møtte Ribsskog i Levanger, og hva var folket der opptatt av? .......................... 36
  • 4.2 Overflyttingen til Levanger ....................................................................................... 36
  • 4.3 Lærerne og skoledagen ved Levanger seminar som møtte Bernhof Ribsskog .......... 38
  • 4.4 Ribsskog besto opptaksprøven og tok til ved seminaret ............................................ 41
  • 4.5 Hvordan klarte han dette økonomisk? ....................................................................... 43
  • 4.6 Bernhof Ribsskog forlot Levanger, og en lang yrkeskarriere i skolen starter ........... 46
  • 5 Folkeskolelærer i Flatanger .............................................................................................. 49
  • 6 Lærer i Harstad (1904-1907) ............................................................................................ 51
  • 6.1 Arbeid og utdanning .................................................................................................. 53
  • 6.2 Retning sørover .......................................................................................................... 55
  • 7 Lærer i Trondheim ........................................................................................................... 56
  • 7.1 Hva møtte Bernhof da han kom til Trondheim i 1907, og hvilke rammer fikk han å
  • arbeide under? ...................................................................................................................... 56
  • 7.2 Lademoen skole ......................................................................................................... 60
  • 7.3 Søskenkontakt ............................................................................................................ 61
  • 7.4 Bryllupsplaner ........................................................................................................... 62
  • 7.5 Studier i Trondheimsperioden ................................................................................... 65
  • 7.6 Den første publikasjon ............................................................................................... 67
  • 7.7 Avsluttet periode i Trondheim ................................................................................... 68
  • 8 Skoleinspektør i Skien (1919- 1929) ................................................................................ 73
  • 8.1 Hva skjedde i årene før Bernhof Ribsskog kom til Skien? ........................................ 73
  • 8.2 Skiens folkeskoler ...................................................................................................... 75
  • 8.3 Ribsskog som skoleinspektør i Skien ........................................................................ 76
  • 8.4 Ribsskog som administrator og forsker ..................................................................... 80
  • 8.5 Skiens lærerkurser ..................................................................................................... 85
  • 8.6 Film som undervisningsmiddel ................................................................................. 87
  • 8.7 Bidrag til evneprøver for snekkerfaget ...................................................................... 90
  • 8.8 Annet arbeid .............................................................................................................. 91
  • 8.9 Fikk Ribsskog gjennomslag for sine ambisjoner og synspunkter mens han var i
  • Skien? ................................................................................................................................... 94
  • 8.10 Den lille familien ................................................................................................... 95
  • 8.11 Oppbrudd fra Skien, og Ribsskog søker nye utfordringer ..................................... 97
  • 8.12 Avskjedsfest for Bernhof og Margit Ribsskog ...................................................... 97
  • 9 Osloperioden .................................................................................................................. 107
  • 9.1 Bernhof Ribsskog ankommer Oslo .......................................................................... 107
  • 9.2 Ribsskog ansettes og arbeidsdagen tar til ................................................................ 109
  • 9.3 Fortsettelsesskole ..................................................................................................... 112
  • 9.4 Oslo Særskoler og arbeidshjem for svakt begavet ungdom .................................... 112
  • 9.5 Granhaug ................................................................................................................. 113
  • 9.6 Døve og blindeskoler ............................................................................................... 114
  • 9.7 Tvangsskole ............................................................................................................. 114
  • 9.8 Skolelegen og skolepsykiater .................................................................................. 114
  • 9.9 Barn på sykehus ....................................................................................................... 115
  • 9.10 Feriekoloniene ...................................................................................................... 115
  • 9.11 Skolehager ............................................................................................................ 116
  • 9.12 Oslo Fag - og Forskoler ....................................................................................... 117
  • 9.13 Norsk skolemuseum ............................................................................................. 117
  • 9.14 Seksualkomiteen .................................................................................................. 118
  • 9.15 Oslo og omegn lærerkurser .................................................................................. 119
  • 9.16 Sommervikar ........................................................................................................ 119
  • 9.17 Ribsskog møtte mange som gav metodisk impuls. .............................................. 120
  • 9.18 Møte med Anna Sethne ........................................................................................ 124
  • 10 Doktorgraden .................................................................................................................. 127
  • 11 Den parlamentariske skolekommisjon ........................................................................... 131
  • 11.1 Lærerorganisasjonenes skolenevnd ..................................................................... 132
  • 12 Toftes Gave .................................................................................................................... 134
  • 12.1 Kritiske røster til Toftes Gave og de andre skolehjemmene ................................ 136
  • 12.2 Var Bernhof Ribsskog en pådriver for å endre de pedagogiske metodene ved
  • Toftes Gave? ...................................................................................................................... 136
  • 12.3 Var Ribsskog en aktiv pådriver for å nedlegge skolehjemmet?........................... 140
  • 12.4 Konklusjon på Ribsskogs rolle. ........................................................................... 140
  • 13 Arbeidet for å reise den pedagogiske forskningen i Norge ............................................ 142
  • 13.1 Pedagogisk forskningsinstitutt ............................................................................. 142
  • 13.2 Oppropet i 1934 ................................................................................................... 143
  • 13.3 Komité for pedagogisk forskning i Norge ........................................................... 145
  • 13.4 Bernhof Ribsskog som søker til professoratet i pedagogikk. .............................. 147
  • 14 Lærerskolerådet og lærerskolekomiteen ........................................................................ 151
  • 14.1 Eksamenskommisjonen for lærerskolene 1891-1929 .......................................... 151
  • 14.2 Lærerskolerådet 1929-1961 ................................................................................. 152
  • 14.3 Ribsskog som formann i Lærerskolerådet ........................................................... 152
  • 14.4 Lærerskolekomiteen ............................................................................................. 154
  • 14.5 Så kom krigen ...................................................................................................... 157
  • 14.6 Årene etter krigen................................................................................................. 158
  • 15 Lov om høyere skoler og folkeskolelovene ................................................................... 160
  • 15.1 Lov om høyere skoler av 1935 ............................................................................. 160
  • 15.2 Plankomiteen for den nye skoleordning .............................................................. 160
  • 15.3 Folkeskolelovene av 1936 .................................................................................... 162
  • 16 Normalplankomiteen ...................................................................................................... 162
  • 16.1 Pedagogiske strømninger forut for Normalplankomiteen .................................... 162
  • 16.2 Europa .................................................................................................................. 163
  • 16.3 New EducationFellowship (NEF) ........................................................................ 163
  • 16.4 Progressive Education Association i USA ........................................................... 164
  • 16.5 Pragmatisme og John Dewey (1859-1952) .......................................................... 164
  • 16.6 Winnetka og Daltonforsøkene i USA .................................................................. 165
  • 16.7 Maria Motessori (1870 - 1952) ............................................................................ 165
  • 16.8 Arbeidsskolen og arbeidsskoleideene .................................................................. 166
  • 16.9 Pedagogiske bidragsytere her hjemme, forut for skolereformene, som kom på
  • 1930- tallet. ......................................................................................................................... 166
  • 16.10 Helga Eng (1875-1966) ........................................................................................ 167
  • 16.11 Anna Sethne (1872-1961) .................................................................................... 167
  • 16.12 Betydningen av Bernhof Ribsskogs forskningsarbeider ...................................... 168
  • 16.13 Normalplankomitearbeidet................................................................................... 169
  • 17 Flatanger sommeren 1938 .............................................................................................. 174
  • 18 Normalplanen av 1939 ................................................................................................... 178
  • 18.1 Viktige trekk ved den nye Normalplanen. ........................................................... 179
  • 18.2 Normalplanens far ................................................................................................ 182
  • 18.3 Kritiske røster til Normalplanen .......................................................................... 184
  • 18.4 Understøttes aktivitetspedagogikken av forskning? ............................................ 184
  • 18.5 Ribsskogs svar på kritikken. ................................................................................ 186
  • 18.6 Krigsårene ............................................................................................................ 187
  • 18.7 Ribsskog avskjediges og fengsles ........................................................................ 188
  • 18.8 Bredtvet ................................................................................................................ 189
  • 18.9 Årene etter krigen................................................................................................. 189
  • 18.10 Nye signaler på skolefronten................................................................................ 190
  • 18.11 Hvor ble arbeidsskoleideene av? ......................................................................... 194
  • 18.12 Hvordan manifesterer Ribsskogs syn og Normalplanen av 1939 seg i senere
  • planer? 195
  • 19 Sagene lærerskole ........................................................................................................... 197
  • 19.1 Ribsskogs rolle ..................................................................................................... 199
  • 19.2 Statens lærerskoleklasser i Oslo ........................................................................... 199
  • 19.3 Hva tidligere elever beretter ................................................................................. 200
  • 19.4 Organisering av studiet ........................................................................................ 201
  • 19.5 Året 1946 ............................................................................................................. 204
  • 19.6 Dokk går av .......................................................................................................... 204
  • 20 Oppstart av den skolepsykologiske virksomheten ......................................................... 205
  • 20.1 Pedagogisk psykologisk tjeneste i Norge............................................................. 205
  • 20.2 Skolepsykologisk kontor i Oslo ........................................................................... 206
  • 20.3 Hva særpreget de to kontorene, og hva skulle være grunnleggende for
  • rådgivningstjenesten? ......................................................................................................... 209
  • 20.4 Skolepsykologikontorets hovedoppgaver ............................................................ 211
  • 20.5 Bernhof Ribsskogs rolle i forbindelse med opprettelsen av skolepsykologtjenesten
  • 212
  • 20.6 Økt behov for ekspertise ...................................................................................... 213
  • 20.7 Komiteen for pedagogisk forskning ..................................................................... 213
  • 20.8 Spesialskoler ........................................................................................................ 214
  • 20.9 Skolehjem og abnormskolevesenet ...................................................................... 214
  • 20.10 Etiske betraktninger ved diagnostisering ............................................................. 215
  • 21 Enda en skoleinspektør ................................................................................................... 217
  • Ribsskog engasjerte seg på mange ulike fronter .................................................................... 219
  • 21.1 Bidrag i tidsskrifter .............................................................................................. 219
  • 21.2 Anmeldelser av andres arbeid .............................................................................. 220
  • 21.3 Noen offentlige opptredener ................................................................................ 222
  • 22 På slutten av karrieren .................................................................................................... 224
  • 22.1 Norsk Pedagogisk Forskingsfond og arbeidet med å reise den pedagogiske
  • forskningen ......................................................................................................................... 225
  • 23 Bernhof Ribsskog når aldersgrensen og går av som skoleinspektør .............................. 227
  • 23.1 Men Ribsskog var fortsatt interessert i faglige utfordringer. ............................... 229
  • 23.2 Anna Sethne, en trofast venn og medarbeider går bort ........................................ 230
  • 23.3 Ribsskog runder 80 år .......................................................................................... 231
  • 24 Hva karakteriserte Ribsskogs arbeid som skolemann og skoleforsker? ........................ 231
  • 24.1 Økonomisk bruk av ressurser i skolen ................................................................. 231
  • 24.2 Individualisering av undervisningen .................................................................... 232
  • 24.3 Motiverte elever ................................................................................................... 233
  • 24.4 Ros og klander ..................................................................................................... 234
  • 24.5 Gi holdbar undervisning ...................................................................................... 235
  • 24.6 Utvikle lykkelige og livsdugelige mennesker ...................................................... 236
  • 24.7 Reformpedagogisk orientert ................................................................................. 237
  • 24.8 Spesialpedagogikk og de svakestes talsmann. ..................................................... 238
  • 24.9 Enhetsskolen- Forsvar av den 7-årige folkeskolen .............................................. 239
  • 25 Personen Bernhof Ribsskog ........................................................................................... 241
  • 25.1 Slekt og venners beskrivelse av personen Bernhof Ribsskog .............................. 242
  • 25.2 Medarbeideres beskrivelse av Bernhof ................................................................ 248
  • 26 Forholdet til Margit ........................................................................................................ 256
  • 26.1 Feriested ............................................................................................................... 258
  • 26.2 Siste leveår ........................................................................................................... 259
  • 27 Ribsskog dør ................................................................................................................... 261
  • 28 Oppsummering av Ribsskogs arbeid .............................................................................. 286
  • 29 Bernhof Ribsskogs søsken .............................................................................................